İslam Kültür Merkezleri Birliği 1973 senesinde Köln’de kurulmuş dini cemaat statüsüne sahip bir İslami teşkilattır. Bağımsız, partiler üstü ve umuma hadimdir. Derneğin amacı, Almanya’da yaşayan Müslümanlara dini, sosyal ve kültürel alanlarda kapsamlı hizmetler sunmaktır. Bir diğer temel görev ise, İslam’ın ve Müslümanların Alman toplumunun birer parçası olarak kabul edilmeleri ve kültürlerarası iletişimin sağlanmasıdır. Bu amaçla VIKZ, Federal Almanya Cumhuriyeti’nde belediye, eyalet ve federal düzeyde birçok dini, sosyal ve devlet kurumuyla ortak çalışmalarda bulunmaktadır.

Biz Kimiz

Ehrenfelder Bildungs- und Kulturverein e.V., Ümmeti Muhammedin evladına hizmet etmek gayesiyle kurulmuş olup, kadrosunu da bu düstur ile gönüllü kişilerden oluşturmuştur. Umuma hâdim bir dernek olmamız sebebiyle faaliyetlerimizi katlayarak arttırabilmemiz ve de sürekliliğimizi muhafaza edebilmemiz için sizlerden aldığımız bağışlar, sene içinde yapılan hayır çarşıları ve destekleyici üyelerimiz vasıtasıyla maddi imkânları temin etme gayretindeyiz.

Derneğimiz sosyal ve kültürel alanda hizmet veren ve Federal Almanya Anayasası §140 yasası gereği İslam dinine mensub bir Cemaat olarak faaliyetlerini hukuken bu geçerli çerçeve içinde uygulamaktadır.

Derneğimiz 2005 senesinde “Ehrenfelder Bildungs- und Kulturverein e.V.” isminde kurulmuştur. Hedefimiz bulunuduğumuz beldede yaşayan Müslümanların dini ihtiyaçlarında destek olmak ve onlara dini, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyetler sunarak hizmet etmektir.

Bina Tarihçesi

İslam Kültür Merkezleri Birliği Ehrenfeld şubesi 1984 senesinde Vogelsanger Strasse 290’da bulunan binayı satın alarak hizmetlerine bu semtte başlamıştır. Aynı tarihte Nippes’te bulunan İslam Kültür Merkezleri Birliği ana merkezi buraya taşınmıştır. 1986 senesinde ek inşaat yapılarak bugünki haline getirilmiştir. Ayrıca yanındaki polis binası da satın alınarak ana merkezin hizmetlerine tahsis edilmiştir. Ehrenfeld şubesi olarak kuruluşundan bu yana dini, sosyal ve kültürel alanlarda hizmet verilmektedir. 2005 senesinde şubemiz resmi olarak   Ehrenfelder Bildungs- und Kulturverein e.V. adı altında tescil edilerek hizmetlerine devam etmektedir.

Yönetim Kurulu

Başkan:

Sakin Evci

Başkan Yardımcısı:

Cuma Ülker

Sekreter:

Ahmet Tugan

Sekreter Yardımcısı:

Tunahan Toprak

Muhasip:

Cihan Ceylan

Muhasip Yardımcısı:

Hakan Bektaş

Din Anlayışı

İslam Kültür Merkezleri Birliği’nin müntesipleri itikatta Ehli Sünnet ve’l-cemaat, amelde ise çoğunluğu Hanefi mezhebine mensuptur. Ayrıca tasavvuf ile ilgilenen Müslümanlara da imkanlar sunulmaktadır. İslam tasavvufu fikir ve eylemlerin merkezine Yaradan’a olan mutlak sevgiyi yerleştirir. Mutasavvıflar, dini görevlerini yerine getirmenin yanı sıra, Allah’a yakın olmaya ve Allah’ı tanımaya (marifetullah) çalışırlar. Tasavvuf hususunda, 14. yüzyılda Orta Asya’da ortaya çıkan Ehli Sünnet ve’l-cemaat’e bağlı olan Nakşibendiyye’nin öğretileri baz alınır. VIKZ’nin 1973 senesinde kurulması aşamasında Osmanlı medreselerinde Dersiam olarak görev yapan alim Süleyman Hilmi Tunahan Efendi (k.s.)’nun (1888-1959) talebeleri bulunmaktaydı. Süleyman Efendi taleblerine bir mürşid-i kamil olarak Nakşi yolunun kaidelerini de öğretmiştir.

İslam tasavvufunun bazı unsurları:

Zikri hafi: Kalp ile Allah’ın zikredilmesi.

“Şüphesiz kalpler ancak Allah’ın zikriyle mutmein olur.” (Ra’d Suresi 13:23).

İhlas Suresinin hatmiSohbet

 

Süleyman Hilmi Tunahan Efendi (1888-1959)

Süleyman Hilmi Tunahan Efendi, 1888 yılında bugünkü Bulgaristan sınırları içinde bulunan Ferhatlar’da (Delchevo/Razgrad Bölgesi) doğdu. Tefsir ve Hadis Fakültelerini bitirdikten sonra Fatih ve Süleymaniye Medreselerinde “Dersiâm” olarak çalıştı. 1924 yılında yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim sisteminde tevhid-i tedrisatın yürürlüğe girmesiyle medreseler kapatılmıştır. Sonuç olarak, binlerce profesör yüksek öğretim üyeliklerini kaybederek ya emekli olmuş veya sadece vaizlik yapmalarına müsaade edilmiştir. Süleyman Efendi, İstanbul’daki Selatin Camileri’nde vaiz olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1946’dan itibaren çok partili sisteme geçilmesi ve yeni seçilen hükümet tarafından eğitim üzerindeki kısıtlamaların hafifletilmesiyle Süleyman Efendi, devlet desteği olmaksızın temel din eğitimi için Kur’an Kursu açmıştır.

Kısa sürede birçok imam, müezzin, hatip ve müftü yetiştirmiş ve bu kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çeşitli camilerde istihdam edilmiştir. Ancak 1960’larda Süleyman Efendi’nin vefatından sonra talebeleri bazı çevreler tarafından ayrımcılığa uğramıştır ve “Süleymancı” olarak yaftalanmışlardır. Süleyman Efendi ve talebeleri Ehli Sünnet ve’l-cemaate bağlı ve Hanefi mezhebine mensupturlar. Meşreben Nakşibendiyye’ye uyarlar. Bu mezhep ve meşrepler aşırılık ve fanatizmden uzaktır ve ılımlı bir çizgi izlemektedir. Süleyman Efendi, ne yeni bir din, ne yeni bir inanç, ne yeni bir mezhep, ne yeni bir tarikat kurmuştur. Bütün bu açıklamalardan sonra, İslam Kültür Merkezleri Bilriği’nin mensuplarına veya Süleyman Efendi’nin talebelerine “Süleymancı veya Süleymancılık” tabirinin uydurulması tamamen hakikatlere aykırıdır.


Finansmanlık

EBKV e.V. müstakil cami ve eğitim derneği olarak kendisini, sadece üyelik aidatları ve bağışlarla finanse etmektedir.